Grundfos Akce 2024

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů projevujete souhlas s těmito pravidly a podmínkami. Souhlasíte, že Provozovatel smí shromažďovat údaje poskytnuté při vyplnění registračního formuláře.  Souhlasíte, že Provozovatel používá osobní údaje za účelem poskytnutí služeb v rámci Grundfos Premium a naplnění podmínek a pravidel jednotlivých akcí na Grundfos

Premium. Provozovatel neukládá, nepřenáší a ani žádným jiným způsobem nezpracovává vaše osobní údaje, s výjímkou účelů vyjmenovaných výše. Zpracování osobních údajů je nutné pro splnění účelů zmíněných výše a s platností od 25. května 2018 na základě Čl. 6, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“). 

Poskytnutí osobních údajů a Váš souhlas s jejich zpracováním je nezbytný k tomu, abyste měli přístup k požadovaným službám v rámci programu Grundfos Premium. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci tyto služby využívat.  Je-li zpracování založené na souhlasu,můžete jej kdykoliv odvolat, to však nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu ještě před jeho odvoláním.

KDE JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY A KAM SE PŘENÁŠEJÍ?

Datové soubory s vašimi osobními údaji jsou uloženy na serverech společnost Poski.com s.r.o. sídlem 28. října 1584/281,709 00 Ostrava - Hulváky, IČ 27791505, která je zpracovatelem osobních údajů. 

PODROBNOSTI O SPRÁVCI A ZPRACOVATELI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel je správcem osobních údajů odpovědným za jejich zabezpečení a za jejich využití pro specifické účely zmíněných výše. Provozovatel může osobní údaje předat společnost Poski.com s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281,709 00 Ostrava – Hulváky, IČ 27791505 v postavení zpracovatele osobních údajů a zpracovávat je ke specifickým účelům zmíněným výše, s čímž vyjadřujete souhlas.  Provozovatel jako správce učinil veškerá opatření, a to i ve vztahu ke zpracovateli, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány jen v souladu s platnými předpisy, jen pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu, a aby byly chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje shromážděné k výše uvedeným účelům budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům. Vaše osobní údaje nebudou udržovány ve tvaru, který by umožňoval identifkovat vás déle, než je Provozovatelem považováno za nutné pro účely, k nímž byly shromážděny a zpracovávány, nebo než je stanovuje platná legislativa týkající se doby uchovávání osobních údajů.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM? /DALŠÍ PRÁVA

Podle příslušného zákona máte, kromě jiných, tato práva (podle podmínek stanovených příslušným zákonem): (i) ověřit si zda, a jaký druh Osobních údajů o vás uchováváme a mít k nim přístup, případně si vyžádat kopie takových údajů, (ii) požádat o opravu, doplnění nebo vymazání vašich Osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo nejsou-li zpracovávány podle příslušných požadavků, (iii) požádat nás o omezení souboru, zpracování nebo použití vašich Osobních údajů a (iv) za určitých okolností uplatnit námitku proti legitimitě účelů zpracování vašich Osobních údajů a (v) požádat o přenositelnost údajů.

Pokud byste si přáli zjistit více nebo chtěli využít jednoho či více výše uvedených práv, spojte se s Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. odesláním e-mailu na lkrchnakova@grundfos.com.